ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN
1. AFBEELDINGEN VAN PRODUCTEN OP www.g-teek.be

De weergave van de kleuren van de Producten op deze website is onder meer afhankelijk van de instellingen van de monitor en de grafische kaart van de bezoeker van de website. Afgebeelde kleuren kunnen bijgevolg afwijken van de werkelijke kleuren van de Producten.


2. OMSTANDIGHEDEN DIE WIJ REDELIJKERWIJS NIET IN DE HAND HEBBEN

We zullen al het mogelijke doen om onze verplichtingen na te komen. We kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor een vertraging of het niet nakomen van afspraken als de vertraging of het niet nakomen van afspraken wordt veroorzaakt door omstandigheden die wij niet in de hand hebben. Als er een vertraging optreedt, zullen wij onze verplichtingen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, nakomen.


3. AANSPRAKELIJKHEID

Deze Verkoopbepalingen beschrijven op volledige en exhaustieve wijze al onze verplichtingen en aansprakelijkheid met betrekking tot de levering van de Producten. Voor zover wettelijk toegestaan, gelden er voor de Verkoper geen andere garanties, voorwaarden of andere regelingen dan welke in deze Verkoopbepalingen zijn vermeld. Wij zijn niet aansprakelijk op grond van wanprestatie, onrechtmatige daad of anderszins, voor enig economisch verlies (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, verlies van inkomen, winst- en/ of omzetderving of voorziene besparingen), verlies van data, verlies van goodwill of reputatieschade, of elke andere onrechtstreekse, indirecte, onvoorzienbare, bijzondere of gevolgschade, op welke wijze dan ook ontstaan. Niets in deze Verkoopsvoorwaarden doet echter afbreuk aan uw rechten op grond van de wet en niets in deze Verkoopsvoorwaarden is bedoeld om aansprakelijkheid uit te sluiten ingeval van bedrog of opzettelijke fout.


4. PERSOONSGEGEVENS

Alle persoonsgegevens die de Verkoper verkrijgt via www.g-teek.be zullen vertrouwelijk worden behandeld. De Verkoper engageert zich om de persoonsgegevens die verstrekt worden te behandelen en verwerken in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kan te allen tijde toegang krijgen tot alle gegevens die op u betrekking of deze laten corrigeren door een brief te richten aan de Verkoper. De door U verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor het beheer van onze relatie met u als onze klant, voor direct marketing en voor de globale beeldvorming van het cliënteel. U kan zich te allen tijde kosteloos tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden verzetten door een brief te richten aan de Verkoper.


5. CONTACTGEGEVENS

Als u nog vragen hebt over het kopen van Producten via www.g-teek.be, kunt u per e-mail (info@G-Teek.be) of telefoon (+32 479 51 99 27) contact opnemen met onze Klantenservice van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, uitgezonderd op feestdagen.


6. SPLITSBAARHEID

Indien enige bepaling (of enig deel daarvan) van deze Verkoopsvoorwaarden onwettig of onafdwingbaar zou zijn, kan dergelijke bepaling (of het relevante deel daarvan) worden afgescheiden van de rest van de Verkoopsvoorwaarden en blijven de overblijvende bepalingen van de Verkoopsvoorwaarden onverminderd van kracht.


7. TOEPASSELIJK RECHT

Elke betwisting met betrekking tot de interpretatie of de toepassing van deze Verkoopsvoorwaarden, valt onder de toepassing van het Belgisch recht en onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent.

, G-Teek bvba